PROGRAM LOJALNOŚCIOWY – REGULAMIN

program lojalnościowy

1. DEFINICJE

1.1. Baza Danych – zbiór danych osobowych Uczestników biorących udział w Programie Lojalnościowym, w tym w szczególności przekazanych w Formularzu Zgłoszeniowym, które są przetwarzane przez Organizatora Programu lub inny podmiot, któremu Organizator Programu może powierzyć przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, w tym również Partnerów, w celu realizacji Programu;

1.2. Formularz Zgłoszeniowy– formularz zgłoszeniowy będący podstawą przystąpienia Uczestnika do Programu poprzez uzupełnienie wskazanych w nim danych ( w szczególności: imię, kraj, kod pocztowy miejsca zamieszkania, rok urodzenia oraz adres mailowy albo numer telefonu), podpisaniu oraz zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu.

1.3. Organizator Programu (dalej zwany Organizatorem) – MKK Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Młynarska 13, 01-205, kapitał zakładowy w wysokości …..

1.4. Karta Stałego Klienta –

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1. Niniejszy Regulamin stanowi podstawę działania Programu Lojalnościowego (zwanego dalej „Programem”) jednocześnie określając prawa i obowiązki Uczestnika Programu oraz obowiązki Organizatora.

2.2. Regulamin Programu dostępny jest na Stronie Internetowej Programu oraz w siedzibie Organizatora.

2.3. Program jest organizowany i zarządzany przez Organizatora.

2.4. Program opiera się na zasadach sprzedaży premiowej, w ramach, której w związku z nabyciem określonych produktów lub usług Programu zostaje przyznany rabat w wysokości 5%.

3. UCZESTNICTWO/WARUNKI

3.1. Uczestnikiem Programu może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, posiada pełną zdolność do czynności prawnych dokonująca transakcji, uzupełniła Formularz Zgłoszeniowy Do Programu i otrzymała Kartę.

3.2. Warunkiem przystąpienia do Programu jest dokonanie transakcji na min 300 zł miesięcznie (jednorazowo) lub poprzez kumulację paragonów na ww sumę w skali jednego miesiąca.

3.3. Uczestnikiem Programu może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

3.4. W celu przystąpienia do Programu należy zapoznać się z Regulaminem, wypełnić w sposób kompletny i zgodny z prawdą Formularz Rejestracyjny, a następnie podpisać go i złożyć w siedzibie Organizatora.

3.5. W Formularzu Rejestracyjnym Uczestnik dobrowolnie podaje swoje dane osobowe niezbędne do prawidłowej realizacji Programu, wyrażając jednocześnie zgodę na ich przetwarzanie przez Organizatora w celach związanych z realizacją Programu, w tym także na otrzymywanie od Organizatora informacji związanych z Programem drogą elektroniczną. Jednocześnie Uczestnik upoważnia Organizator do udostępniania swoich danych Partnerom oraz zezwala im na ich przetwarzanie w celach związanych z realizacją Programu. Wyrażenie zgody jest warunkiem wzięcia udziału w Programie. W przypadku braku podpisu na Formularzu Rejestracyjnym Organizator upoważniony jest do skontaktowania się z osobą, której dane zostały podane w Formularzu, w celu poinformowania o braku podpisu, jego konsekwencjach i sposobie uzupełnienia powyższego braku. Na Formularzu Rejestracyjnym Uczestnik może również wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych i handlowych.

3.6. Uczestnik, dla celów korespondencyjnych, może podać numer telefonu komórkowego, adres e-mailowy oraz wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji związanych z realizacją Programu za pomocą wskazanych środków komunikacji elektronicznej.

3.7. Poprzez wypełnienie Formularza Rejestracyjnego i złożenie na nim własnoręcznego podpisu Uczestnik potwierdza, iż zapoznał się z Regulaminem Programu oraz akceptuje jego postanowienia.

3.8.Uczestnik zobowiązany jest zawiadomić Organizatora o każdej zmianie swoich danych osobowych podanych w Formularzu Rejestracyjnym, wypełniając Formularz dostępny w siedzibie Organizatora.

3.9.Osoba, która zgodnie z Regulaminem przystąpiła do Programu (Uczestnik Programu), dysponuje w ramach Programu Kontem Uczestnika.

3.10.Uczestnik może posiadać w danym czasie tylko jedną Kartę Stałego Klienta.

3.11. Organizator zastrzega sobie prawo niezaakceptowania Formularza Rejestracyjnego w uzasadnionych przypadkach, takich np. jak: niekompletne lub nieczytelne jego wypełnienie, dopiski, brak podpisu w Formularzach pisemnych, ponowne ubieganie się o status Uczestnika pomimo posiadania takiego statusu lub wcześniejszego wykluczenia z Programu.

3.12.W przypadku gdy Formularz Rejestracyjny nie zostanie zaakceptowany, dane osobowe pochodzące z takiego Formularza będą usunięte i nie będą przetwarzane. Osoba, która wypełniła Formularz Rejestracyjny, zostanie poinformowana o jego niezaakceptowaniu za pośrednictwem wiadomości e-mail, telefonicznie lub pisemnie w terminie 90 dni liczonych od dnia wypełnienia Formularza.

4. KARTA

4.1. Karta jest własnością Organizatora i nie można jej zbywać lub przekazywać w inny sposób osobom trzecim.

4.2. Karta nie jest kartą płatniczą i może być wykorzystywana jedynie do uzyskiwania korzyści dostępnych w ramach Regulaminu.

4.3. W przypadku utraty Karty lub podejrzenia nieuprawnionego jej użycia, Uczestnik proszony jest o bezzwłoczne poinformowanie Organizatora Programu, celem zablokowania Karty, wyjaśnienia nieprawidłowości oraz wydania Uczestnikowi jej duplikatu.

5. ZABLOKOWANIE KARTY STAŁEGO KLIENTA, WYKLUCZENIE Z PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO

5.1.Uczestnik może zostać pozbawiony przez Organizatora statusu Uczestnika, gdy rażąco i nagminnie narusza postanowienia niniejszego Regulaminu oraz działa w sposób sprzeczny z powszechnie obowiązującym prawem zmierzając do pokrzywdzenia Organizatora oraz działa w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego, zwyczajem, jak również w przypadku podania podczas procedury rejestracyjnej fałszywych danych.

5.2. Uczestnik może w każdym czasie zrezygnować z udziału w Programie poprzez zawiadomienie Organizatora w formie pisemnej, bądź drogą mailową.

5.3. Z chwilą rezygnacji Uczestnika z udziału w Programie, Organizator zaprzestaje przetwarzania danych osobowych tego Uczestnika w celach realizacji Programu oraz dokonuje ich trwałego usunięcia z Bazy Danych.

5.4. Organizator zastrzega sobie prawo zawieszenia lub zakończenia Programu w każdym czasie bez wskazania przyczyny, za uprzednim zawiadomieniem na Stronie Programu, które będzie miało miejsce na minimum 30 dni przed planowanym zakończeniem Programu wraz ze wskazaniem terminu.

6. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

6.1. Organizator, dążąc do poszanowania ochrony prywatności każdego z Uczestników, przedsięwziął wszelkie niezbędne środki, aby przetwarzanie danych odbywało się w zgodzie z odpowiednimi regulacjami prawnymi, w szczególności na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002,nr 101, poz. 926, z późn. zm.).

6.2. Organizator zastosuje niezbędne środki bezpieczeństwa przetwarzania danych przewidziane rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 sierpnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. 2004, nr 100, poz. 1024).

6.3. Udostępnienie danych Organizatorowi przez Uczestnika w związku z uczestnictwem w Programie ma charakter całkowicie dobrowolny.

6.4. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celu realizacji Programu i posłużą do stworzenia Bazy Danych. Administratorem danych osobowych zawartych w Bazie Danych jest Organizator.

6.5. Organizator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych podmiotom współpracującym z Organizatorem np. firmom informatycznym w celu stworzenia Bazy Danych na podstawie odpowiednich przepisów prawa. Organizator zobowiąże wszelkie podmioty, którym powierzy dane osobowe, do wdrożenia stosownych zabezpieczeń danych osobowych oraz do ich przetwarzania w ściśle określonym celu i zakresie.

6.6. Podstawą do udostępnienia danych podmiotom nieuczestniczącym w Programie jest wyłącznie zgoda Uczestnika, bądź przepisy prawa powszechnie obowiązujące.